44+ αρσενικά αρσενικά μίγματα αρουραίων τεριέων που εξετάστηκαν από κτηνιάτρους